PC8

New hazards research: Anak Krakatau, glacial lakes and giant quakes